Deklination zu jungsch

Wortart:
Adjektiv
Gebrauch:
berlinisch
Häufigkeit:
░░░░

Grammatik

Starke Beugung (ohne Artikel)

 • Maskulinum
 • jungscher
 • jungschen
 • jungschem
 • jungschen
 • Femininum
 • jungsche
 • jungsche
 • jungscher
 • jungscher
 • Neutrum
 • jungsches
 • jungsches
 • jungschem
 • jungschen
 • Plural
 • jungsche
 • jungsche
 • jungschen
 • jungscher

Schwache Beugung (mit Artikel)

 • Maskulinum
 • der jungsche
 • den jungschen
 • dem jungschen
 • des jungschen
 • Femininum
 • die jungsche
 • die jungsche
 • der jungschen
 • der jungschen
 • Neutrum
 • das jungsche
 • das jungsche
 • dem jungschen
 • des jungschen
 • Plural
 • die jungschen
 • die jungschen
 • den jungschen
 • der jungschen

Gemischte Beugung (mit ein, kein, Possessivpronomen u. a.)

 • Maskulinum
 • kein jungscher
 • keinen jungschen
 • keinem jungschen
 • keines jungschen
 • Femininum
 • keine jungsche
 • keine jungsche
 • keiner jungschen
 • keiner jungschen
 • Neutrum
 • kein jungsches
 • kein jungsches
 • keinem jungschen
 • keines jungschen
 • Plural
 • keine jungschen
 • keine jungschen
 • keinen jungschen
 • keiner jungschen

Synonyme finden mit dem Duden-Mentor