Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben M

m
mach­bar
ma­chi­a­vel­lis­tisch
ma­cho­haft
macht­be­wusst
macht­po­li­tisch
macht­voll
mack­lich
ma­da­gas­sisch
ma­dig
ma­don­nen­haft
mä­an­d­risch
mäd­chen­haft
mä­eu­tisch
mäh­lich
mäh­nig
mäh­risch
mä­ke­lig
mäk­lig
män­ner­feind­lich
männ­lich
mär­chen­haft
mär­kisch
märz­lich
mäus­chen­still
mä­ze­na­tisch
ma­gen­freund­lich
ma­gh­re­bi­nisch
mag­ma­tisch
ma­g­ne­tisch
ma­g­ya­risch
mai­en­haft
main­strea­mig
ma­jes­tä­tisch
ma­jo­renn
ma­ke­do­nisch
mak­ka­ro­nisch
ma­k­ro­bi­o­tisch
ma­k­ro­kos­misch
ma­k­ro­mo­le­ku­lar
ma­k­ro­öko­no­misch
ma­k­ro­seis­misch
ma­k­ro­s­ko­pisch
ma­k­ro­ze­phal
ma­la­chit­grün
ma­la­de
ma­lai­isch
ma­la­wisch
ma­lay­sisch
ma­le­di­visch
ma­li­g­ne
ma­lisch
mal­kon­tent
mall
mal­lor­qui­nisch
mal­te­sisch
mal­thu­sisch
man­del­äu­gig
man­del­för­mig
man­di­bu­lar
man­d­schu­risch
ma­nes­sisch
man­gel­haft
ma­nie­riert
ma­nie­ris­tisch
ma­nier­lich
ma­ni­fest
ma­ni­pu­la­tiv
ma­ni­pu­lier­bar
ma­nisch
ma­nisch-de­pres­siv
mann­bar
mann­haft
man­nig­fach
mann­schaft­lich
manns­dick
manns­toll
ma­nö­v­rier­fä­hig
ma­no­me­t­risch
ma­nu­ell
ma­o­risch
ma­ras­tisch
mar­gi­nal
ma­rin
ma­ri­ne­blau
ma­ri­o­net­ten­haft
ma­ri­tim
mar­kant
mar­ken­be­wusst
mark­er­schüt­ternd
mark­gräf­lich
mar­kig
markt­fä­hig
markt­füh­rend
markt­gän­gig
markt­ori­en­tiert
markt­reif
markt­schrei­e­risch
markt­üb­lich
markt­wirt­schaft­lich
mar­morn
ma­rod
ma­ro­de
ma­rok­ka­nisch
marsch­be­reit
marsch­mä­ßig
mar­ter­voll
mar­ti­a­lisch
mar­xis­tisch
marxsch
ma­schig
ma­schi­nell
ma­schi­nen­ge­stickt
ma­schi­nen­ge­strickt
ma­schi­nen­les­bar
ma­schi­nen­schrift­lich
ma­schin­schrift­lich
mas­ken­haft
mas­ku­lin
mas­ku­li­nisch
mas­sen­haft
mas­sen­me­di­al
mas­siv
mas­so­re­tisch
mas­tur­ba­to­risch
ma­su­risch
maß­ana­ly­tisch
maß­geb­lich
maß­ge­fer­tigt
maß­ge­recht
maß­hal­tend
maß­lei­dig
maß­stäb­lich
maß­voll
ma­te­ri­al
ma­te­ri­a­lis­tisch
ma­te­ri­ell
ma­tern
ma­the­ma­tisch
ma­t­ri­ar­cha­lisch
ma­t­ro­nen­haft
matsch
mat­schig
matt
mau
maul­faul
mau­re­risch
mau­re­ta­nisch
mau­risch
mau­ri­tisch
mau­ri­zisch
mau­se­tot
maus­grau
maus­tot
mauve­far­big
ma­xi
ma­xil­lar
ma­xi­mal
ma­ze­do­nisch
me­cha­nisch
me­cha­nis­tisch
meck­len­burg-vor­pom­me­risch
me­di­ä­val
me­di­al
me­di­an
me­di­en­ge­recht
me­di­en­prä­sent
me­di­en­wirk­sam
me­di­ka­men­tös
me­di­ta­tiv
me­di­ter­ran
me­di­zi­nisch
me­di­zi­nisch-tech­nisch
meer­grün
me­ga­cool
me­ga­li­thisch
me­ga­lo­man
me­ga­lo­ma­nisch
meh­lig
mehr­bän­dig
mehr­di­men­si­o­nal
mehr­fach
mehr­fär­big
mehr­far­big
mehr­heit­lich
mehr­heits­fä­hig
mehr­ma­lig
mehr­sil­big
mehr­spra­chig
mehr­stim­mig
mehr­stö­ckig
mehr­stün­dig
mehr­stu­fig
mehr­tä­gig
mehr­tei­lig
mehr­wö­chig
mehr­zei­lig
mehr­zel­lig
mei­len­weit
mein­ei­dig
meist­be­güns­tigt
meist­be­tei­ligt
meist­bie­tend
meis­ter­haft
meis­ter­lich
meist­ge­bräuch­lich
meist­ge­fragt
meist­ge­kauft
meist­ver­brei­tet
meist­ver­kauft
mei­ße­nisch
meiß­nisch
me­lan­cho­lisch
me­la­ne­sisch
me­liert
me­lisch
me­lis­ma­tisch
melk
me­lo­dra­ma­tisch
mem­men­haft
men­delsch
men­gen­mä­ßig
me­nip­pisch
me­nor­qui­nisch
men­schen­ähn­lich
men­schen­feind­lich
men­schen­freund­lich
men­schen­ge­macht
men­schen­mög­lich
men­schen­scheu
men­schen­un­wür­dig
men­schen­ver­ach­tend
men­schen­wür­dig
men­sche­wis­tisch
mensch­heit­lich
mensch­lich
mens­t­ru­al
men­tal
me­phis­to­phe­lisch
mer­ge­lig
merg­lig
me­ri­di­o­nal
me­ris­te­ma­tisch
mer­kan­til
mer­kan­ti­lis­tisch
merk­bar
merk­lich
merk­wür­dig
me­schant
me­schug­ge
me­so­li­thisch
me­so­po­ta­misch
me­so­zo­isch
mess­bar
mes­se­nisch
mes­si­a­nisch
me­ta­bo­lisch
me­ta­ge­ne­tisch
me­tal­lisch
me­ta­morph
me­ta­mor­phisch
me­ta­pho­risch
me­ta­phras­tisch
me­ta­phy­sisch
me­ta­sprach­lich
me­ta­s­ta­tisch
me­ta­zen­t­risch
me­te­o­risch
me­te­o­ri­tisch
me­te­o­ro­trop
me­ter­dick
me­ter­weit
me­tho­dis­tisch
me­t­o­ny­misch
me­t­risch
me­t­ro­se­xu­ell
meuch­le­risch
me­xi­ka­nisch
mi­as­ma­tisch
mie­fig
mi­k­ro­bi­ell
mi­k­ro­elek­t­ro­nisch
mi­k­ro­kos­misch
mi­k­ro­ne­sisch
mi­k­ro­seis­misch
mi­k­ro­s­ko­pisch
mi­k­ro­ze­phal
mil­big
mil­chig
milch­weiß
mi­li­eu­be­dingt
mi­li­eu­ge­schä­digt
mi­li­tä­risch
mi­li­tant
mi­li­ta­ris­tisch
mil­li­me­ter­ge­nau
mi­me­tisch
mi­misch
mi­mo­sen­haft
min­der­be­gabt
min­der­be­mit­telt
min­der­qua­li­fi­ziert
mi­ne­ra­lisch
mi­nim
mi­ni­mal
mi­ni­mal­in­va­siv
mi­nis­te­ri­ell
min­nig­lich
mi­no­isch
mi­no­renn
mi­nüt­lich
mio­zän
mi­ra­ku­lös
mi­s­an­th­ro­pisch
misch­far­big
mi­so­gyn
miss­be­hag­lich
miss­bräuch­lich
miss­deut­bar
miss­fäl­lig
miss­ge­launt
miss­ge­stalt
miss­ge­stimmt
miss­hel­lig
mis­singsch
mis­si­o­na­risch
miss­lich
miss­lie­big
miss­tö­nend
miss­trau­isch
miss­ver­gnügt
miss­ver­ständ­lich
mit­lei­dig
mit­mensch­lich
mit­schul­dig
mit­tä­gig
mit­täg­lich
mit­tei­lens­wert
mit­teil­sam
mit­tel­al­ter­lich
mit­tel­ame­ri­ka­nisch
mit­tel­bar
mit­tel­deutsch
mit­tel­eu­ro­pä­isch
mit­tel­fein
mit­tel­hoch­deutsch
mit­tel­la­tei­nisch
mit­tel­mä­ßig
mit­tel­nie­der­deutsch
mit­tel­stän­dig
mit­ter­nachts­blau
mit­ter­nächt­lich
mit­ver­ant­wort­lich
mne­mo­nisch
mol­dau­isch
mol­kig
mol­lig
molt­kesch
mon­dän
mond­hell
mons­t­rös