Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben M

m
mach­bar
ma­chi­a­vel­lis­tisch
ma­cho­haft
macht­be­wusst
macht­po­li­tisch
macht­voll
mack­lich
ma­da­gas­sisch
ma­dig
ma­don­nen­haft
mä­an­d­risch
mäd­chen­haft
mä­eu­tisch
mäh­lich
mäh­nig
mäh­risch
mä­ke­lig
mäk­lig
män­ner­feind­lich
männ­lich
mär­chen­haft
mär­kisch
märz­lich
mäus­chen­still
mä­ze­na­tisch
ma­gen­freund­lich
ma­gh­re­bi­nisch
mag­ma­tisch
ma­g­ne­tisch
ma­g­ya­risch
mai­en­haft
main­strea­mig
ma­jes­tä­tisch
ma­jo­renn
ma­ke­do­nisch
mak­ka­ro­nisch
ma­k­ro­bi­o­tisch
ma­k­ro­kos­misch
ma­k­ro­mo­le­ku­lar
ma­k­ro­öko­no­misch
ma­k­ro­seis­misch
ma­k­ro­s­ko­pisch
ma­k­ro­ze­phal
ma­la­chit­grün
ma­la­de
ma­lai­isch
ma­la­wisch
ma­lay­sisch
ma­le­di­visch
ma­li­g­ne
ma­lisch
mal­kon­tent
mall
mal­lor­qui­nisch
mal­te­sisch
mal­thu­sisch
man­del­äu­gig
man­del­för­mig
man­di­bu­lar
man­d­schu­risch
ma­nes­sisch
man­gel­haft
ma­nie­riert
ma­nie­ris­tisch
ma­nier­lich
ma­ni­fest
ma­ni­pu­la­tiv
ma­ni­pu­lier­bar
ma­nisch
ma­nisch-de­pres­siv
mann­bar
mann­haft
man­nig­fach
mann­schaft­lich
manns­dick
manns­toll
ma­nö­v­rier­fä­hig
ma­no­me­t­risch
ma­nu­ell
ma­o­risch
ma­ras­tisch
mar­gi­nal
ma­rin
ma­ri­ne­blau
ma­ri­o­net­ten­haft
ma­ri­tim
mar­kant
mar­ken­be­wusst
mark­er­schüt­ternd
mark­gräf­lich
mar­kig
markt­fä­hig
markt­füh­rend
markt­gän­gig
markt­ori­en­tiert
markt­reif
markt­schrei­e­risch
markt­üb­lich
markt­wirt­schaft­lich
mar­morn
ma­rod
ma­ro­de
ma­rok­ka­nisch
marsch­be­reit
marsch­mä­ßig
mar­ter­voll
mar­ti­a­lisch
mar­xis­tisch
marxsch
ma­schig
ma­schi­nell
ma­schi­nen­ge­stickt
ma­schi­nen­ge­strickt
ma­schi­nen­les­bar
ma­schi­nen­schrift­lich
ma­schin­schrift­lich
mas­ken­haft
mas­ku­lin
mas­ku­li­nisch
mas­sen­haft
mas­sen­me­di­al
mas­siv
mas­so­re­tisch
mas­tur­ba­to­risch
ma­su­risch
maß­ana­ly­tisch
maß­geb­lich
maß­ge­fer­tigt
maß­ge­recht
maß­hal­tend
maß­lei­dig
maß­stäb­lich
maß­voll
ma­te­ri­al
ma­te­ri­a­lis­tisch
ma­te­ri­ell
ma­tern
ma­the­ma­tisch
ma­t­ri­ar­cha­lisch
ma­t­ro­nen­haft
matsch
mat­schig
matt
mau
maul­faul
mau­re­risch
mau­re­ta­nisch
mau­risch
mau­ri­tisch
mau­ri­zisch
mau­se­tot
maus­grau
maus­tot
mauve­far­big
ma­xi
ma­xil­lar
ma­xi­mal
ma­ze­do­nisch
me­cha­nisch
me­cha­nis­tisch
meck­len­burg-vor­pom­me­risch
me­di­ä­val
me­di­al
me­di­an
me­di­en­ge­recht
me­di­en­prä­sent
me­di­en­wirk­sam
me­di­ka­men­tös
me­di­ta­tiv
me­di­ter­ran
me­di­zi­nisch
me­di­zi­nisch-tech­nisch
meer­grün
me­ga­cool
me­ga­li­thisch
me­ga­lo­man
me­ga­lo­ma­nisch
meh­lig
mehr­bän­dig
mehr­di­men­si­o­nal
mehr­fach
mehr­fär­big
mehr­far­big
mehr­heit­lich
mehr­heits­fä­hig
mehr­ma­lig
mehr­sil­big
mehr­spra­chig
mehr­stim­mig
mehr­stö­ckig
mehr­stün­dig
mehr­stu­fig
mehr­tä­gig
mehr­tei­lig
mehr­wö­chig
mehr­zei­lig
mehr­zel­lig
mei­len­weit
mein­ei­dig
meist­be­güns­tigt
meist­be­tei­ligt
meist­bie­tend
meis­ter­haft
meis­ter­lich
meist­ge­bräuch­lich
meist­ge­fragt
meist­ge­kauft
meist­ver­brei­tet
meist­ver­kauft
mei­ße­nisch
meiß­nisch
me­lan­cho­lisch
me­la­ne­sisch
me­liert
me­lisch
me­lis­ma­tisch
melk
me­lo­dra­ma­tisch
mem­men­haft
men­delsch
men­gen­mä­ßig
me­nip­pisch
me­nor­qui­nisch
men­schen­ähn­lich
men­schen­feind­lich
men­schen­freund­lich
men­schen­ge­macht
men­schen­mög­lich
men­schen­scheu
men­schen­un­wür­dig
men­schen­ver­ach­tend
men­schen­wür­dig
men­sche­wis­tisch
mensch­heit­lich
mensch­lich
mens­t­ru­al
men­tal
me­phis­to­phe­lisch
mer­ge­lig
merg­lig
me­ri­di­o­nal
me­ris­te­ma­tisch
mer­kan­til
mer­kan­ti­lis­tisch
merk­bar
merk­lich
merk­wür­dig
me­schant
me­schug­ge
me­so­li­thisch
me­so­po­ta­misch
me­so­zo­isch
mess­bar
mes­se­nisch
mes­si­a­nisch
me­ta­bo­lisch
me­ta­ge­ne­tisch
me­tal­lisch
me­ta­morph
me­ta­mor­phisch
me­ta­pho­risch
me­ta­phras­tisch
me­ta­phy­sisch
me­ta­sprach­lich
me­ta­s­ta­tisch
me­ta­zen­t­risch
me­te­o­risch
me­te­o­ri­tisch
me­te­o­ro­trop
me­ter­dick
me­ter­weit
me­tho­dis­tisch
me­t­o­ny­misch
me­t­risch
me­t­ro­se­xu­ell
meuch­le­risch
me­xi­ka­nisch
mi­as­ma­tisch
mie­fig
mi­k­ro­bi­ell
mi­k­ro­elek­t­ro­nisch
mi­k­ro­kos­misch
mi­k­ro­ne­sisch
mi­k­ro­seis­misch
mi­k­ro­s­ko­pisch
mi­k­ro­ze­phal
mil­big
mil­chig
milch­weiß
mi­li­eu­be­dingt
mi­li­eu­ge­schä­digt
mi­li­tä­risch
mi­li­tant
mi­li­ta­ris­tisch
mil­li­me­ter­ge­nau
mi­me­tisch
mi­misch
mi­mo­sen­haft
min­der­be­gabt
min­der­be­mit­telt
min­der­qua­li­fi­ziert
mi­ne­ra­lisch
mi­nim
mi­ni­mal
mi­ni­mal­in­va­siv
mi­nis­te­ri­ell
min­nig­lich
mi­no­isch
mi­no­renn
mi­nüt­lich
mio­zän
mi­ra­ku­lös
mi­s­an­th­ro­pisch
misch­far­big
mi­so­gyn
miss­be­hag­lich
miss­bräuch­lich
miss­deut­bar
miss­fäl­lig
miss­ge­launt
miss­ge­stalt
miss­ge­stimmt
miss­hel­lig
mis­singsch
mis­si­o­na­risch
miss­lich
miss­lie­big
miss­tö­nend
miss­trau­isch
miss­ver­gnügt
miss­ver­ständ­lich
mit­lei­dig
mit­mensch­lich
mit­schul­dig
mit­tä­gig
mit­täg­lich
mit­tei­lens­wert
mit­teil­sam
mit­tel­al­ter­lich
mit­tel­ame­ri­ka­nisch
mit­tel­bar
mit­tel­deutsch
mit­tel­eu­ro­pä­isch
mit­tel­fein
mit­tel­hoch­deutsch
mit­tel­la­tei­nisch
mit­tel­mä­ßig
mit­tel­nie­der­deutsch
mit­tel­stän­dig
mit­ter­nachts­blau
mit­ter­nächt­lich
mit­ver­ant­wort­lich
mne­mo­nisch
mol­dau­isch
mol­kig
mol­lig
molt­kesch
mon­dän
mond­hell
mons­t­rös
Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion.