Verben mit dem Anfangsbuchstaben B

b
bab­beln
ba­by­sit­ten
ba­cken
back­pfei­fen
ba­den
bä­hen
bän­di­gen
bäu­men
ba­ga­tel­li­sie­ren
bag­gern
bah­nen
ba­jo­net­tie­ren
ba­lan­cie­ren
bal­bie­ren
bal­gen
bal­ka­ni­sie­ren
bal­len
bal­lern
ball­hor­ni­sie­ren
bal­lo­tie­ren
bal­sa­mie­ren
bal­zen
ba­na­li­sie­ren
ban­da­gie­ren
ban­de­ro­lie­ren
ban­gen
ban­k­rott­ge­hen
ban­k­rot­tie­ren
ban­nen
ban­sen
ba­rat­tie­ren
bar­bie­ren
bar­die­ren
bar­men
ba­ro­ni­sie­ren
bar­ren
ba­shen
ba­sie­ren
bas­tar­die­ren
bas­teln
ba­ti­ken
bat­teln
bauch­tan­zen
bau­en
bau­meln
bau­men
bau­schen
be­ab­sich­ti­gen
be­ach­ten
be­ackern
be­äu­geln
be­äu­gen
bea­men
be­an­schrif­ten
be­an­spru­chen
be­an­stan­den
be­an­tra­gen
be­ant­wor­ten
be­ar­bei­ten
be­arg­wöh­nen
bea­ten
be­at­men
be­auf­schla­gen
be­auf­sich­ti­gen
be­auf­tra­gen
be­au­gen­schei­ni­gen
be­aus­kunf­ten
be­bau­en
be­ben
be­bil­dern
be­brü­ten
be­chern
beck­mes­sern
be­da­chen
be­damp­fen
be­dan­ken
be­dau­ern
be­de­cken
be­den­ken
be­deu­ten
be­die­nen
be­din­gen
be­drän­gen
be­dro­hen
be­dru­cken
be­drü­cken
be­dün­ken
be­dür­fen
be­du­seln
be­eh­ren
be­ei­den
be­ei­di­gen
be­ei­fern
be­ei­len
be­ein­dru­cken
be­ein­flus­sen
be­ein­spru­chen
be­ein­träch­ti­gen
be­elen­den
be­en­den
be­en­di­gen
be­en­gen
be­er­ben
be­er­den
be­er­di­gen
be­fä­hi­gen
be­fah­ren
be­fal­len
be­fas­sen
be­feh­den
be­feh­len
be­feh­li­gen
be­fein­den
be­fes­ti­gen
be­feuch­ten
be­feu­ern
be­fin­den
be­fin­gern
be­fi­schen
be­flag­gen
be­fle­cken
be­flei­ßen
be­flei­ßi­gen
be­flir­ten
be­flo­cken
be­flu­ten
be­fol­gen
be­fors­ten
be­frach­ten
be­fra­gen
be­frei­en
be­frem­den
be­freun­den
be­frie­den
be­frie­di­gen
be­fris­ten
be­fruch­ten
be­füh­len
be­fül­len
be­fürch­ten
be­für­sor­gen
be­für­wor­ten
be­fu­gen
be­fum­meln
be­ga­ben
be­gaf­fen
be­ga­sen
be­gat­ten
be­gau­nern
be­geg­nen
be­ge­hen
be­geh­ren
be­gei­fern
be­geis­tern
be­gich­ten
be­gie­ßen
be­gin­nen
be­glän­zen
be­glau­bi­gen
be­glei­chen
be­glei­ten
be­glot­zen
be­glü­cken
be­glück­wün­schen
be­gna­den
be­gna­di­gen
be­gnü­gen
be­gö­schen
be­grab­beln
be­gra­ben
be­gra­di­gen
be­grap­schen
be­grei­fen
be­gren­zen
be­grün­den
be­grü­nen
be­grü­ßen
be­gu­cken
be­güns­ti­gen
be­gü­ti­gen
be­gut­ach­ten
be­ha­cken
be­hän­di­gen
be­hän­gen
be­haf­ten
be­ha­gen
be­hal­ten
be­han­deln
be­har­ken
be­har­ren
be­hau­chen
be­hau­en
be­haup­ten
be­hau­sen
be­he­ben
be­hei­ma­ten
be­hei­zen
be­hel­fen
be­hel­li­gen
be­her­ber­gen
be­herr­schen
be­her­zi­gen
be­he­xen
be­hin­dern
be­ho­beln
be­hor­chen
be­hü­ten
be­hump­sen
be­hum­sen
bei­be­hal­ten
bei­blei­ben
bei­brin­gen
beich­ten
bei­dre­hen
bei­ei­n­an­der­ha­ben
bei­ei­n­an­der­sit­zen
bei­ei­n­an­der­ste­hen
bei­fal­len
bei­fü­gen
bei­ge­ben
bei­ge­hen
bei­gen
bei­ge­sel­len
bei­hal­ten
bei­hef­ten
bei­kom­men
bei­la­den
bei­le­gen
bei­men­gen
bei­mes­sen
bei­mi­schen
be­imp­fen
be­in­hal­ten
bei­ord­nen
bei­pa­cken
bei­pflich­ten
be­ir­ren
bei­sam­men­blei­ben
bei­sam­men­ha­ben
bei­sam­men­sit­zen
bei­sam­men­ste­hen
bei­schaf­fen
bei­schie­ßen
bei­schla­fen
bei­schlie­ßen
bei­schrei­ben
bei­sei­te­brin­gen
bei­sei­te­las­sen
bei­sei­te­le­gen
bei­sei­te­neh­men
bei­sei­te­schaf­fen
bei­sei­te­schie­ben
bei­sei­te­set­zen
bei­sei­te­spre­chen
bei­sei­te­ste­hen
bei­sei­te­stel­len
bei­sei­te­tre­ten
bei­sei­te­zie­hen
bei­set­zen
bei­ste­hen
bei­stel­len
bei­steu­ern
bei­stim­men
bei­ßen
bei­trei­ben
bei­tre­ten
bei­woh­nen
bei­zen
bei­zie­hen
be­ja­gen
be­ja­hen
be­jam­mern
be­ju­beln
be­kämp­fen
be­ka­keln
be­kal­men
be­kan­ten
be­kau­fen
be­keh­ren
be­ken­nen
be­kie­ken
be­kla­gen
be­klat­schen
be­klau­en
be­kle­ben
be­kle­ckern
be­kleck­sen
be­klei­den
be­klem­men
be­klie­ren
be­klop­fen
be­kni­en
be­ko­chen
be­kös­ti­gen
be­koh­len
be­kom­men
be­kot­zen
be­krab­beln
be­kräf­ti­gen
be­krän­zen
be­kreu­zen
be­kreu­zi­gen
be­krie­chen
be­krie­gen
be­krit­teln
be­krit­zeln
be­krö­nen
be­ku­cken
be­kun­den
be­la­bern
be­la­chen
be­la­den
be­läs­ti­gen
be­la­gern
be­lan­gen
be­las­sen
be­las­ten
be­lau­ben
be­lau­ern
be­lau­fen
be­lau­schen
be­le­ben
be­le­cken
be­le­gen
be­leh­nen
be­leh­ren
be­lei­di­gen
be­lei­hen
be­leuch­ten
bel­fern
be­lich­ten
be­lie­ben
be­lie­fern
bel­len
be­lo­ben
be­lo­bi­gen
be­loh­nen
be­luch­sen
be­lüf­ten
be­lü­gen
be­lus­ti­gen
be­lut­schen
bel­zen
be­mäch­ti­gen
be­man­nen
be­mas­ten
be­mau­sen
bench­mar­ken
ben­zen
bers­ten
bes­sern
bes­ser­ste­hen
bes­ser­stel­len
bet­teln
bet­ten
beu­chen
beu­gen
beu­len
beu­teln
beu­ten