Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben P

p
paar
paa­rungs­be­reit
paa­rungs­wil­lig
pa­du­a­nisch
pä­d­i­a­t­risch
pä­do­phil
päpst­lich
pail­let­ten­be­setzt
pa­ki­s­ta­nisch
pa­lä­ark­tisch
pa­läo­li­thisch
pa­läo­zo­isch
pa­läs­ti­nen­sisch
pa­la­tal
pa­la­ti­nisch
pa­lau­isch
pa­ler­misch
pa­li­san­dern
pal­li­a­tiv
pal­my­risch
pan­af­ri­ka­nisch
pa­na­ma­isch
pan­asi­a­tisch
pan­chro­ma­tisch
pan­de­misch
pa­n­e­gy­risch
pan­en­the­is­tisch
pan­eu­ro­pä­isch
pan­hel­le­nis­tisch
pa­nisch
pan­no­nisch
pan­sla­wis­tisch
pan­to­mi­misch
pa­pa­gei­en­haft
pa­pal
pa­pil­lar
pa­pis­tisch
pap­peln
papp­satt
pa­pu­a­nisch
pa­ra­bo­lisch
pa­ra­cel­sisch
pa­ra­die­sisch
pa­ra­dig­ma­tisch
pa­ra­dox
pa­ra­gu­a­yisch
pa­r­al­lak­tisch
pa­ra­lym­pisch
pa­ra­ly­tisch
pa­ra­ma­g­ne­tisch
pa­ra­me­di­zi­nisch
pa­ra­mi­li­tä­risch
pa­ra­no­isch
pa­ra­nor­mal
pa­rat
pa­ra­tak­tisch
pa­ra­zen­t­risch
pa­r­en­the­tisch
pa­risch
pa­ri­se­risch
pa­ri­sisch
pa­ri­tä­tisch
par­la­men­ta­risch
par­la­men­ta­risch-de­mo­kra­tisch
par­ma­isch
par­nas­sisch
pa­r­o­chi­al
pa­r­o­dis­tisch
pa­r­o­ny­misch
par­sisch
par­tei­amt­lich
par­tei­in­tern
par­tei­isch
par­tei­lich
par­tei­mä­ßig
par­tei­po­li­tisch
par­tei­un­ab­hän­gig
par­the­no­ge­ne­tisch
par­thisch
par­ti­al
par­ti­ell
par­ti­ku­lär
par­ti­ku­lar
par­ti­tiv
par­ti­zi­pi­al
part­ner­schaft­lich
pasch­tu­nisch
pass­ge­nau
pass­ge­recht
pas­sier­bar
pas­si­o­niert
pas­siv
pas­si­visch
pass­wort­ge­schützt
pas­tel­lig
pas­tös
pas­to­ral
pa­tent
pa­tent­fä­hig
pa­tent­ge­schützt
pa­ten­tier­bar
pa­the­tisch
pa­tho­g­no­mo­nisch
pa­tho­g­nos­tisch
pa­t­ri­ar­chal
pa­t­ri­ar­cha­lisch
pa­t­ri­mo­ni­al
pa­t­ri­o­tisch
pa­t­ris­tisch
pa­t­ri­zisch
pa­t­ro­ny­misch
patt
pau­li­nisch
pau­schal
paw­lowsch
pe­chig
pe­dant
pe­dan­tisch
pein­lich
pein­sam
pein­voll
pek­to­ral
pe­ku­ni­är
pe­lo­pon­ne­sisch
pelz­be­setzt
pelz­ver­brämt
pem­ba­isch
pen­dent
pe­ne­t­rant
pen­nä­ler­haft
penn­syl­va­nisch
pen­see­far­big
pen­si­ons­be­rech­tigt
pen­si­ons­reif
pen­te­lisch
pep­tisch
pe­r­en­nie­rend
per­fekt
per­fek­ti­o­nis­tisch
per­fek­tiv
per­fek­ti­visch
per­fi­de
per­for­ma­tiv
per­for­ma­to­risch
per­ga­me­nisch
pe­ri­me­t­risch
pe­ri­na­tal
pe­ri­oral
pe­ri­pa­te­tisch
pe­ri­phras­tisch
pe­ri­s­ko­pisch
pe­ri­s­tal­tisch
pe­ri­s­ta­tisch
per­kus­siv
per­kus­so­risch
per­ku­tan
per­ku­to­risch
per­len­be­setzt
per­len­be­stickt
per­lig
perl­mut­tern
per­lon­ver­stärkt
perl­weiß
per­ma­nent
per­misch
per­mis­siv
pe­ro­nis­tisch
per­oral
per­pen­di­ku­lar
per­plex
per­sisch
per­sis­tent
per­sön­lich
per­sön­lich­keits­be­wusst
per­so­nal
per­so­nal­in­ten­siv
per­so­nell
per­s­pek­ti­visch
per­s­pi­ra­to­risch
per­su­a­siv
pe­ru­a­nisch
per­zep­tiv
per­zep­to­risch
pes­ti­len­zi­a­lisch
pe­t­ri­nisch
pe­t­ri­nisch
pe­t­ro­che­misch
pe­t­ro­ge­ne­tisch
pe­t­rol­che­misch
pe­t­rol­far­big
pfäl­zisch
pfänd­bar
pfalz­gräf­lich
pfar­rei­lich
pfarr­lich
pfeil­ge­ra­de
pfeil­schnell
pfif­fig
pfingst­lich
pflan­zen­fres­send
pflanz­lich
pflas­ter­mü­de
pflau­men­weich
pfle­ge­ge­recht
pfle­ge­leicht
pfleg­lich
pfleg­sam
pflicht­be­wusst
pflicht­ge­mäß
pflicht­schul­dig
pflicht­schul­digst
pflicht­treu
pflicht­ver­si­chert
pfun­dig
pfu­scher­haft
pH-neu­t­ral
phä­no­me­nal
phä­no­ty­pisch
phal­lisch
phal­lo­kra­tisch
phan­tas­ma­go­risch
pha­ra­o­nisch
pha­ri­sä­er­haft
pha­ri­sä­isch
phar­ma­zeu­tisch
phar­ma­zeu­tisch-tech­nisch
phatt
phi­di­as­sisch
phi­l­a­del­phisch
phi­l­a­te­lis­tisch
phil­har­mo­nisch
phi­l­ip­pi­nisch
phi­l­ip­pisch
phi­lis­ter­haft
phi­lis­t­rös
phi­lo­so­phisch
phleg­ma­tisch
phö­ni­zisch
pho­ne­ma­tisch
pho­ne­misch
pho­ne­tisch
pho­nisch
pho­no­gra­phisch
phra­sen­haft
phra­sen­reich
phre­ne­tisch
phy­le­tisch
phy­lo­ge­ne­tisch
phy­si­ka­lisch
phy­si­ko­che­misch
phy­si­o­g­no­misch
phy­sio­kra­tisch
phy­sio­the­ra­peu­tisch
phy­sisch
phy­to­phag
pi­a­nis­tisch
pi­cke­lig
pi­ckig
pick­lig
pick­süß
pie­fig
piek­fein
pi­e­mon­te­sisch
pi­e­mon­tisch
pi­e­tät­voll
pi­e­tis­tisch
pi­e­zo­elek­t­risch
pi­kant
pi­ka­resk
pi­kiert
pilz­re­sis­tent
pim­pe
pim­pe­lig
pimp­lig
pin­da­risch
pin­ge­lig
pi­sa­nisch
pis­to­ia­isch
pit­to­resk
plä­sier­lich
pla­gi­a­to­risch
pla­ka­tiv
plan
plan­bar
plancksch
pla­ne­tar
pla­ne­ta­risch
plan­ge­mäß
pla­ni­me­t­risch
plank­to­nisch
plan­mä­ßig
plan­tar
plan­voll
plap­per­haft
plas­tisch
pla­teau­för­mig
pla­tin­blond
pla­to­nisch
platt
platt­deutsch
platt­fü­ßig
plat­ziert
platz­spa­rend
plau­ensch
plau­isch
pla­zen­tal
ple­be­jisch
pleis­to­zän
ple­ni­po­tent
ple­o­nas­tisch
ple­xi­form
plietsch
plio­zän
plötz­lich
plü­schig
plump­ver­trau­lich
plu­ral
plu­ra­lisch
plu­ra­lis­tisch
plu­ri­form
plu­ri­po­tent
plu­to­nisch
plu­vi­al
pneu­ma­tisch
poi­ki­lo­therm
poin­tiert
poin­til­lis­tisch
pol­nisch
pom­me­risch
pom­pe­ja­nisch
pom­pe­jisch
pomp­haft
pom­pös
pon­ti­fi­kal
pon­tisch
pop­lig
por­no­phil
por­tu­gie­sisch
pos­sen­haft
pos­ses­siv
pos­ses­so­risch
pos­sier­lich
post­amt­lich
post­em­b­ry­o­nal
post­frisch
post­gla­zi­al
post­gra­du­al
post­hum
post­kar­bo­nisch
post­ko­lo­ni­al
post­kom­mu­nis­tisch
post­kul­misch
post­la­gernd
post­mo­dern
post­mor­tal
post­na­tal
post­ope­ra­tiv
post­so­zi­a­lis­tisch
post­ter­ti­är
post­trau­ma­tisch
Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion.