Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben D

d
d'hondtsch
da­da­is­tisch
däm­lich
däm­me­rungs­ak­tiv
dä­mo­nen­haft
dä­mo­nisch
dämp­fig
dä­nisch
da­kisch
dak­ty­lisch
dal­ma­ti­nisch
da­ma­lig
da­mas­ze­nisch
da­men­haft
da­misch
dam­le­dern
damp­fig
dan­dy­haft
dan­dy­is­tisch
dan­kens­wert
dank­er­füllt
dan­tesk
dan­tisch
darm­städ­tisch
dar­stell­bar
dar­wi­nisch
dar­winsch
da­seins­mä­ßig
da­ten­bank­ge­stützt
da­ten­schutz­recht­lich
dau­er­haft
dau­men­breit
dau­men­dick
dau­nen­weich
da­vysch
de-Gaulle-freund­lich
de­bil
de­ckungs­gleich
de­cou­ra­giert
de­duk­tiv
de­du­zier­bar
de­fä­tis­tisch
de­fault­mä­ßig
de­fekt
de­fek­tiv
de­fen­siv
de­fi­nier­bar
de­fi­nit
de­fi­ni­tiv
de­fi­ni­to­risch
de­ge­ne­ra­tiv
de­gou­tant
de­gres­siv
dehn­bar
dehn­fä­hig
deik­tisch
de­is­tisch
de­ka­dent
de­kla­ma­to­risch
de­kla­ra­tiv
de­kla­ra­to­risch
de­kli­nier­bar
de­kolle­tiert
de­kom­po­si­to­risch
de­ko­ra­tiv
de­li­kat
de­likts­fä­hig
de­lin­quent
de­lisch
del­phisch
del­ta­för­mig
de­ment
de­men­zi­ell
dem­ge­mäß
de­mo­kra­tie­po­li­tisch
de­mons­t­ra­tiv
de­mo­s­ko­pisch
de­mos­the­nisch
de­mo­tisch
deng­lisch
denk­bar
den­ke­risch
denk­faul
denk­mal­ge­recht
denk­mal­ge­schützt
denk­mal­kund­lich
denk­mal­pfle­ge­risch
denk­wür­dig
de­no­ta­tiv
den­tal
de­nun­zi­a­to­risch
de­plat­ziert
de­pres­siv
de­pri­miert
de­ran­giert
derb­kno­chig
derb­ko­misch
de­ri­va­tiv
der­mal
der­ma­lig
der­ma­tisch
de­ro­ga­tiv
de­ro­ga­to­risch
de­sas­t­rös
des­in­te­r­es­siert
de­skrip­tiv
de­so­lat
des­ori­en­tiert
de­s­pek­tier­lich
de­s­pe­rat
des­po­tisch
des­sau­isch
des­si­niert
de­s­t­ruk­tiv
de­s­zen­dent
de­tail­ge­nau
de­tail­ge­treu
de­tail­liert
de­tail­reich
de­tek­ti­visch
de­ter­mi­na­tiv
de­ter­mi­nis­tisch
deut­bar
deutsch-deutsch
deutsch-fran­zö­sisch
deutsch­ame­ri­ka­nisch
deutsch­feind­lich
deutsch­freund­lich
deutsch­kund­lich
deutsch­land­weit
deutsch­schwei­ze­risch
deutsch­spra­chig
deutsch­sprach­lich
deutsch­stäm­mig
deutsch­tü­melnd
de­val­va­to­risch
de­vi­ant
de­vo­nisch
de­vot
dex­t­ro­gyr
de­zent
de­zen­t­ral
de­zi­diert
de­zi­mal
de­zi­siv
di­a­be­tisch
di­a­bo­lisch
dia­chron
di­ä­te­tisch
di­a­g­nos­tisch
dia­go­nal
dia­kaus­tisch
di­a­ko­nisch
dia­kri­tisch
di­a­lek­tal
di­a­lek­tisch
dia­ly­tisch
dia­me­t­ral
dia­me­t­risch
di­a­phan
di­a­pho­re­tisch
di­ar­rhö­isch
dia­s­to­lisch
dia­ther­man
dia­to­nisch
di­chro­i­tisch
di­chro­ma­tisch
di­chro­s­ko­pisch
dicht
dich­te­risch
dick­bäu­chig
dick­bau­chig
dick­fel­lig
dick­flei­schig
dick­köp­fig
dick­lei­big
dick­lich
dick­schä­de­lig
dick­schäd­lig
dick­wan­dig
di­dak­tisch
di­elek­t­risch
dien­lich
diens­tä­gig
diens­täg­lich
dienst­bar
dienst­be­reit
dienst­frei
dienst­leis­tend
dienst­lich
dienst­recht­lich
dienst­taug­lich
dienst­tu­end
dienst­un­fä­hig
dies­be­züg­lich
die­sel­elek­t­risch
dies­ma­lig
dif­fa­ma­to­risch
dif­fe­rent
dif­fe­ren­zi­al
dif­fe­ren­zi­ell
dif­fi­zil
di­ges­tiv
di­gi­tal
di­klin
dik­ta­to­risch
di­la­to­risch
di­let­tan­ten­haft
di­let­tan­tisch
di­men­si­o­nal
di­mi­nu­tiv
di­morph
di­na­risch
ding­lich
di­ö­zisch
di­o­k­le­ti­a­nisch
di­o­ny­sisch
di­o­phan­tisch
di­op­t­risch
diph­the­risch
di­rek­to­ri­al
di­ri­gis­tisch
dis­har­mo­nisch
dis­junk­tiv
dis­kon­ti­nu­ier­lich
dis­kre­pant
dis­kret
dis­kur­siv
dis­kus­si­ons­freu­dig
dis­kus­si­ons­wür­dig
dis­ku­tier­bar
dis­pa­rat
dis­po­niert
dis­po­si­ti­ons­fä­hig
dis­po­si­tiv
dis­pro­por­ti­o­nal
dis­pro­por­ti­o­niert
dis­so­nant
di­s­tal
di­s­tan­ziert
di­s­tin­guiert
di­s­tinkt
di­s­tink­tiv
dis­tri­bu­tiv
dis­zi­p­li­na­risch
dis­zi­p­li­nell
dis­zi­p­li­niert
dith­mar­sisch
di­ven­haft
di­ver­gent
di­vi­na­to­risch
do­de­ka­fo­nisch
do­do­nä­isch
dörf­lich
dog­ma­tisch
do­ku­men­ta­risch
do­ku­men­ten­echt
dol­den­för­mig
dol­dig
doll
do­mi­nant
do­mi­ni­ca­nisch
do­mi­ni­ka­nisch
doof
dop­pel­rei­hig
dop­pel­sin­nig
dop­pel­wan­dig
dop­pel­zün­gig
do­risch
dor­nen­reich
dor­nig
dor­sal
do­sier­bar
dra­ko­nisch
drall
drang­voll
drauf­gän­ge­risch
dre­ckig
dreck­star­rend
dreh­bar
dreh­freu­dig
drei­ar­mig
drei­bän­dig
drei­bei­nig
drei­di­men­si­o­nal
drei­eckig
drei­ein
drei­ei­nig
drei­far­big
drei­köp­fig
drei­mäh­dig
drei­ma­lig
drei­mo­nat­lich
drei­sil­big
dreist
drei­stel­lig
drei­stim­mig
drei­stö­ckig
drei­strah­lig
drei­stün­dig
drei­tä­gig
drei­tei­lig
drei­wö­chig
drei­za­ckig
dring­lich
drö­ge
dro­gen­ab­hän­gig
drol­lig
druck­emp­find­lich
druck­fest
druck­reif
druck­tech­nisch
druck­voll
drü­cke­ber­ge­risch
dru­sisch
dschi­bu­tisch
dsun­ga­risch
du­al
du­a­lis­tisch
du­bi­ta­tiv
duck­mäu­se­risch
dümm­lich
dün­kel­haft
dünn
dünn­bei­nig
dünn­wan­dig
dürr
duff
duf­te
duft­reich
duk­til
duld­sam
dumm­dreist
dumm­frech
dumm­stolz
dumpf
dump­fig
dun
dun­kel­äu­gig
dun­kel­blond
dun­kel­braun
dun­kel­braun­rot
dun­kel­grün
dun­kel­rot
dun­kel­weiß
duo­de­zi­mal
durch­führ­bar
durch­gän­gig
durch­ge­dreht
durch­geis­tigt
durch­ge­knallt
durch­schau­bar
durch­schei­nend
durch­schlä­gig
durch­schnitt­lich
durch­setz­bar
durch­set­zungs­fä­hig
dus­lig
duss­lig
dut­zend­fach
Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion. Nichts gefunden? Wir überarbeiten gerade unsere Suchfunktion.