Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben D

d
d'hondtsch
da­da­is­tisch
däm­lich
däm­me­rungs­ak­tiv
dä­mo­nen­haft
dä­mo­nisch
dämp­fig
dä­nisch
da­kisch
dak­ty­lisch
dal­ma­ti­nisch
da­ma­lig
da­mas­ze­nisch
da­men­haft
da­misch
dam­le­dern
damp­fig
dan­dy­haft
dan­dy­is­tisch
dan­kens­wert
dank­er­füllt
dan­tesk
dan­tisch
darm­städ­tisch
dar­stell­bar
dar­wi­nisch
dar­winsch
da­seins­mä­ßig
da­ten­bank­ge­stützt
da­ten­schutz­recht­lich
dau­er­haft
dau­men­breit
dau­men­dick
dau­nen­weich
da­vysch
de-Gaulle-freund­lich
de­bil
de­ckungs­gleich
de­cou­ra­giert
de­duk­tiv
de­du­zier­bar
de­fä­tis­tisch
de­fault­mä­ßig
de­fekt
de­fek­tiv
de­fen­siv
de­fi­nier­bar
de­fi­nit
de­fi­ni­tiv
de­fi­ni­to­risch
de­ge­ne­ra­tiv
de­gou­tant
de­gres­siv
dehn­bar
dehn­fä­hig
deik­tisch
de­is­tisch
de­ka­dent
de­kla­ma­to­risch
de­kla­ra­tiv
de­kla­ra­to­risch
de­kli­nier­bar
de­kolle­tiert
de­kom­po­si­to­risch
de­ko­ra­tiv
de­li­kat
de­likts­fä­hig
de­lin­quent
de­lisch
del­phisch
del­ta­för­mig
de­ment
de­men­zi­ell
dem­ge­mäß
de­mo­kra­tie­po­li­tisch
de­mons­t­ra­tiv
de­mo­s­ko­pisch
de­mos­the­nisch
de­mo­tisch
deng­lisch
denk­bar
den­ke­risch
denk­faul
denk­mal­ge­recht
denk­mal­ge­schützt
denk­mal­kund­lich
denk­mal­pfle­ge­risch
denk­wür­dig
de­no­ta­tiv
den­tal
de­nun­zi­a­to­risch
de­plat­ziert
de­pres­siv
de­pri­miert
de­ran­giert
derb­kno­chig
derb­ko­misch
de­ri­va­tiv
der­mal
der­ma­lig
der­ma­tisch
de­ro­ga­tiv
de­ro­ga­to­risch
de­sas­t­rös
des­in­te­r­es­siert
de­skrip­tiv
de­so­lat
des­ori­en­tiert
de­s­pek­tier­lich
de­s­pe­rat
des­po­tisch
des­sau­isch
des­si­niert
de­s­t­ruk­tiv
de­s­zen­dent
de­tail­ge­nau
de­tail­ge­treu
de­tail­liert
de­tail­reich
de­tek­ti­visch
de­ter­mi­na­tiv
de­ter­mi­nis­tisch
deut­bar
deutsch-deutsch
deutsch-fran­zö­sisch
deutsch­ame­ri­ka­nisch
deutsch­feind­lich
deutsch­freund­lich
deutsch­kund­lich
deutsch­land­weit
deutsch­schwei­ze­risch
deutsch­spra­chig
deutsch­sprach­lich
deutsch­stäm­mig
deutsch­tü­melnd
de­val­va­to­risch
de­vi­ant
de­vo­nisch
de­vot
dex­t­ro­gyr
de­zent
de­zen­t­ral
de­zi­diert
de­zi­mal
de­zi­siv
di­a­be­tisch
di­a­bo­lisch
dia­chron
di­ä­te­tisch
di­a­g­nos­tisch
dia­go­nal
dia­kaus­tisch
di­a­ko­nisch
dia­kri­tisch
di­a­lek­tal
di­a­lek­tisch
dia­ly­tisch
dia­me­t­ral
dia­me­t­risch
di­a­phan
di­a­pho­re­tisch
di­ar­rhö­isch
dia­s­to­lisch
dia­ther­man
dia­to­nisch
di­chro­i­tisch
di­chro­ma­tisch
di­chro­s­ko­pisch
dicht
dich­te­risch
dick­bäu­chig
dick­bau­chig
dick­fel­lig
dick­flei­schig
dick­köp­fig
dick­lei­big
dick­lich
dick­schä­de­lig
dick­schäd­lig
dick­wan­dig
di­dak­tisch
di­elek­t­risch
dien­lich
diens­tä­gig
diens­täg­lich
dienst­bar
dienst­be­reit
dienst­frei
dienst­leis­tend
dienst­lich
dienst­recht­lich
dienst­taug­lich
dienst­tu­end
dienst­un­fä­hig
dies­be­züg­lich
die­sel­elek­t­risch
dies­ma­lig
dif­fa­ma­to­risch
dif­fe­rent
dif­fe­ren­zi­al
dif­fe­ren­zi­ell
dif­fi­zil
di­ges­tiv
di­gi­tal
di­klin
dik­ta­to­risch
di­la­to­risch
di­let­tan­ten­haft
di­let­tan­tisch
di­men­si­o­nal
di­mi­nu­tiv
di­morph
di­na­risch
ding­lich
di­ö­zisch
di­o­k­le­ti­a­nisch
di­o­ny­sisch
di­o­phan­tisch
di­op­t­risch
diph­the­risch
di­rek­to­ri­al
di­ri­gis­tisch
dis­har­mo­nisch
dis­junk­tiv
dis­kon­ti­nu­ier­lich
dis­kre­pant
dis­kret
dis­kur­siv
dis­kus­si­ons­freu­dig
dis­kus­si­ons­wür­dig
dis­ku­tier­bar
dis­pa­rat
dis­po­niert
dis­po­si­ti­ons­fä­hig
dis­po­si­tiv
dis­pro­por­ti­o­nal
dis­pro­por­ti­o­niert
dis­so­nant
di­s­tal
di­s­tan­ziert
di­s­tin­guiert
di­s­tinkt
di­s­tink­tiv
dis­tri­bu­tiv
dis­zi­p­li­na­risch
dis­zi­p­li­nell
dis­zi­p­li­niert
dith­mar­sisch
di­ven­haft
di­ver­gent
di­vi­na­to­risch
do­de­ka­fo­nisch
do­do­nä­isch
dörf­lich
dog­ma­tisch
do­ku­men­ta­risch
do­ku­men­ten­echt
dol­den­för­mig
dol­dig
doll
do­mi­nant
do­mi­ni­ca­nisch
do­mi­ni­ka­nisch
doof
dop­pel­rei­hig
dop­pel­sin­nig
dop­pel­wan­dig
dop­pel­zün­gig
do­risch
dor­nen­reich
dor­nig
dor­sal
do­sier­bar
dra­ko­nisch
drall
drang­voll
drauf­gän­ge­risch
dre­ckig
dreck­star­rend
dreh­bar
dreh­freu­dig
drei­ar­mig
drei­bän­dig
drei­bei­nig
drei­di­men­si­o­nal
drei­eckig
drei­ein
drei­ei­nig
drei­far­big
drei­köp­fig
drei­mäh­dig
drei­ma­lig
drei­mo­nat­lich
drei­sil­big
dreist
drei­stel­lig
drei­stim­mig
drei­stö­ckig
drei­strah­lig
drei­stün­dig
drei­tä­gig
drei­tei­lig
drei­wö­chig
drei­za­ckig
dring­lich
drö­ge
dro­gen­ab­hän­gig
drol­lig
druck­emp­find­lich
druck­fest
druck­reif
druck­tech­nisch
druck­voll
drü­cke­ber­ge­risch
dru­sisch
dschi­bu­tisch
dsun­ga­risch
du­al
du­a­lis­tisch
du­bi­ta­tiv
duck­mäu­se­risch
dümm­lich
dün­kel­haft
dünn
dünn­bei­nig
dünn­wan­dig
dürr
duff
duf­te
duft­reich
duk­til
duld­sam
dumm­dreist
dumm­frech
dumm­stolz
dumpf
dump­fig
dun
dun­kel­äu­gig
dun­kel­blond
dun­kel­braun
dun­kel­braun­rot
dun­kel­grün
dun­kel­rot
dun­kel­weiß
duo­de­zi­mal
durch­führ­bar
durch­gän­gig
durch­ge­dreht
durch­geis­tigt
durch­ge­knallt
durch­schau­bar
durch­schei­nend
durch­schlä­gig
durch­schnitt­lich
durch­setz­bar
durch­set­zungs­fä­hig
dus­lig
duss­lig
dut­zend­fach