Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben B

b
bäng­lich
bän­kel­sän­ge­risch
bär­bei­ßig
bä­ren­mä­ßig
bä­ren­ru­hig
bäu­chig
bäu­er­lich
bäu­risch
bahn­la­gernd
bah­rai­nisch
bai­risch
ba­ju­wa­risch
bak­te­ri­ell
bak­te­ri­en­be­stän­dig
bal­dig
bald­mög­lichst
ba­le­a­risch
ba­li­ne­sisch
bal­ka­nisch
bal­la­den­haft
bal­la­desk
bal­last­stoff­reich
bal­lig
bal­lis­tisch
bal­sa­misch
bal­tisch
bal­to­sla­wisch
ba­nal
ba­nau­sisch
bank­fä­hig
ban­k­rott
bar
bar­ba­risch
bar­ce­lo­nisch
bar­fü­ßig
ba­ri­to­nal
ba­rock
ba­ro­me­t­risch
barsch
ba­ry­zen­t­risch
ba­sal
basch­ki­risch
ba­sel-land­schaft­lich
ba­sel-städ­tisch
ba­si­li­kal
ba­si­li­ken­för­mig
ba­sisch
ba­sis­de­mo­kra­tisch
bas­kisch
bas­le­risch
bast­far­big
ba­ta­visch
bau­chig
bau­ern­schlau
bau­fäl­lig
bau­gleich
bau­lich
baum­reich
bau­po­li­zei­lich
bau­reif
bau­schig
bautz­nisch
bau­wür­dig
bay­e­risch
be­ach­tens­wert
be­acht­lich
be­ant­wort­bar
be­brillt
be­buscht
be­cher­för­mig
be­dacht
be­dacht­sam
be­darfs­ge­recht
be­dau­er­lich
be­dau­erns­wert
be­deckt
be­deckt­sa­mig
be­den­kens­wert
be­denk­lich
be­deu­tend
be­deut­sam
be­deu­tungs­voll
be­dien­bar
be­dingt
be­dripst
be­dröp­pelt
be­droh­lich
be­drückt
be­du­i­nisch
be­ein­fluss­bar
bee­ren­för­mig
be­fahr­bar
be­fehls­ge­mäß
be­flis­sent­lich
be­för­der­bar
be­för­der­lich
be­frackt
be­franst
be­fremd­lich
be­gabt
be­geb­bar
be­geh­bar
be­geh­rens­wert
be­gehr­lich
be­gehrt
be­geis­te­rungs­fä­hig
be­grannt
be­greif­bar
be­greif­lich
be­grenzt
be­griff­lich
be­griffs­mä­ßig
be­grü­ßens­wert
be­haart
be­hä­big
be­häm­mert
be­hag­lich
be­hand­schuht
be­harr­lich
be­ha­vi­o­ris­tisch
be­heb­bar
be­heiz­bar
be­helfs­mä­ßig
be­helmt
be­herrsch­bar
be­herrscht
be­her­zi­gens­wert
be­herzt
be­hilf­lich
be­hin­dert
be­hin­der­ten­ge­recht
be­hörd­lich
be­host
be­hut­sam
beid­ar­mig
beid­bei­nig
beid­fü­ßig
beid­hän­dig
bei­fäl­lig
beige
beige­far­big
bei­hil­fe­fä­hig
bei­läu­fig
bein­am­pu­tiert
bei­nern
bein­ver­sehrt
bei­spiel­haft
bei­trags­fi­nan­ziert
be­jahrt
be­jam­merns­wert
be­kannt
be­kennt­nis­mä­ßig
be­kla­gens­wert
be­kloppt
be­knackt
be­kömm­lich
be­krallt
be­küm­mert
be­läm­mert
be­lang­reich
be­lang­voll
be­la­rus­sisch
be­last­bar
be­las­tend
be­lebt
be­leg­bar
be­lehr­bar
be­leibt
be­leih­bar
be­liebt
be­li­zisch
bel­le­t­ris­tisch
bel­li­zis­tisch
be­mannt
be­merk­bar
be­mer­kens­wert
be­mit­telt
be­müht
be­mützt
be­nach­bart
be­nach­rangt
be­narbt
be­nei­dens­wert
ben­ga­lisch
be­ni­nisch
be­nutz­bar
be­nut­zer­freund­lich
be­pelzt
be­quem
be­quem­lich
ber­be­risch
be­re­chen­bar
be­rech­nend
be­rech­tigt
be­red­sam
be­redt
be­reit­wil­lig
ber­ga­mas­kisch
berg­fern
ber­gig
berg­reich
berg­stei­ge­risch
ber­li­ne­risch
ber­li­nisch
ber­nisch
ber­ser­ker­haft
be­rühmt
be­rüh­rungs­emp­find­lich
be­ruf­lich
be­rufs­be­dingt
be­rufs­be­glei­tend
be­rufs­mä­ßig
be­rufs­un­fä­hig
be­sagt
be­schaff­bar
be­schau­lich
be­schirmt
be­schluss­fä­hig
be­schränkt
be­schreib­bar
be­schürzt
be­schuppt
be­schwer­de­frei
be­schwer­lich
be­schwingt
be­schwipst
be­sen­rein
be­setzt
be­sinn­lich
be­sonnt
be­sorgt
be­spiel­bar
bes­ser­wis­se­risch
be­stän­dig
best­be­währt
be­stech­lich
be­sternt
best­ge­hasst
best­ge­hü­tet
bes­ti­a­lisch
be­stie­felt
be­stimm­bar
be­stimmt
be­stim­mungs­ge­mäß
best­in­for­miert
be­stirnt
best­mög­lich
best­plat­ziert
be­strumpft
be­stusst
best­vor­be­rei­tet
be­ta­ca­ro­tin­reich
be­tagt
beth­le­he­mi­tisch
be­tont
be­trächt­lich
be­tresst
be­trieb­lich
be­trieb­sam
be­triebs­be­dingt
be­triebs­be­reit
be­triebs­blind
be­triebs­fä­hig
be­triebs­in­tern
be­trieb­stö­rend
be­triebs­wirt­schaft­lich
be­trop­pezt
be­trüb­lich
be­trübt
be­trü­ge­risch
bet­ten­füh­rend
bett­reif
be­tucht
be­tu­lich
be­tu­sam
beug­bar
beug­sam
beu­lig
be­ur­teil­bar
beu­te­lüs­tern
be­völ­ke­rungs­reich
be­vor­rangt
be­währt
be­wäl­tig­bar
be­wan­dert
be­weg­bar
be­weg­lich
be­wegt
be­we­gungs­un­fä­hig
be­weis­bar
be­wölkt
be­wohn­bar
be­wun­derns­wert
be­wun­derns­wür­dig
be­wun­de­rungs­wert
be­wun­de­rungs­wür­dig
be­wusst
be­zähm­bar
be­zahl­bar
be­zecht
be­zeich­nend
be­zieh­bar
be­zie­hungs­reich
be­zirk­lich
be­zopft
be­zwing­bar
bhu­ta­nisch
bi­bel­fest
bi­b­lio­man
bi­b­lio­phil
bi­b­lio­the­ka­risch
bi­b­lisch
bie­der­mei­er­lich
bieg­bar
bieg­sam
bie­nen­haft
bi­en­nal
bier­ernst
bier­se­lig
bi­ga­misch
bil­der­reich
bild­haft
bild­hau­e­risch
bild­hübsch
bild­lich
bild­mä­ßig
bild­ne­risch
bild­sam
bild­schön
bild­syn­chron
bil­dungs­bür­ger­lich
bil­dungs­fä­hig
bil­dungs­feind­lich
bil­dungs­fern
bil­dungs­po­li­tisch
bil­dungs­sprach­lich
bil­lig
bin­dig
bin­ge­risch
bin­nen­deutsch
bio­ak­tiv
bio­che­misch
bio­dy­na­misch
bio­ge­ne­tisch
bio­lo­gisch-dy­na­misch
bio­ly­tisch
bio­nisch
bio­tisch
bio­zö­no­tisch
bir­ma­nisch
bir­nen­för­mig
birn­för­mig
bis­mar­ckisch
bis­marcksch
biss­fest
bit­ter­bö­se
bit­ter­ernst
bit­ter­lich
bit­ter­süß
bitz­lig