Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

opéra bouffe

opéra bouffe pl -ra(s) bouffes [ˌʔpərəˈbuːf; US ˌɑ-; ɔperabuf] s MUS Opera f buffa, komische Oper
↑ Nach oben