Dudenverlag Duden Located at Mecklenburgische Str. 53, Berlin, 14171, Berlin , . Phone: +49 30 897 85 82-81. .

🇬🇧🇩🇪 extemporaneous

extemporaneous [ekˌstempəˈreɪnjəs; -nɪəs] adj (adv extemporaneously), extemporary [ɪkˈstempərərɪ; US -ˌreriː] adj (adv extemporarily) improvisiert, extemporiert, aus dem Stegreif
  • extemporaneous translation Stegreifübersetzung f, Vom-Blatt-Übersetzung f

© 2015 LANGENSCHEIDT GMBH & Co. KG, München

↑ Nach oben