Suchtreffer für tenne

Wörterbuch

Ten­ne

Substantiv, feminin

Tenn

Substantiv, Neutrum

Ten­nen­raum

Substantiv, maskulin

Ten­nes­see

Substantiv, Neutrum (Eigenname) – Bundesstaat

Ten­nes­see

Substantiv, maskulin (Eigenname) – Fluss

Haus­tenn

Substantiv, Neutrum

tan­nen

Adjektiv

Fut­ter­gang

Substantiv, maskulin

Eren

Substantiv, maskulin

Ern

Substantiv, maskulin

Die­le

Substantiv, feminin

Schau­er

Substantiv, maskulin, oder Substantiv, Neutrum – Schutzdach